سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

قدر زر و سیم کم نگردد

و آهن نشود بزرگ مقدار

ز پولاد خفتان و آهن کلاه

بیاراست از پای تا سر سپاه

تنت در جامه چون در جام باده

دلت در سینه چون در سیم آهن

به جای زر ز آهن دارد افسر

ز پولادش بود خفتان چو گوهر

مشتاق وصلت ای جان دل در جهان نبندد

انگشتری جم را ز آهن نگین نباشد

تن زمین همه در آهن است غرق که چرخ

سهام دی مهی و از قوس می کند پرتاب

مردی درون شخص چو آتش در آهنست

و آتش برون نیاید از آهن مگر به سنگ

تعداد ابیات منتشر شده : 486353