سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز پولاد خفتان و آهن کلاه

بیاراست از پای تا سر سپاه

تنت در جامه چون در جام باده

دلت در سینه چون در سیم آهن

به جای زر ز آهن دارد افسر

ز پولادش بود خفتان چو گوهر

تن زمین همه در آهن است غرق که چرخ

سهام دی مهی و از قوس می کند پرتاب


 • جستجوی شرمنده در قاآنی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی نوشته در جامی
 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • جستجوی آهن در سعدی
 • جستجوی آه خاقانی در خاقانی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 365511