سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز پولاد خفتان و آهن کلاه

بیاراست از پای تا سر سپاه

تنت در جامه چون در جام باده

دلت در سینه چون در سیم آهنتعداد ابیات منتشر شده : 292213