سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

برند دوش بدوشش بخوابگاه ابد

کسی که کرد صبوحی به بزمگاه الست

طاق اعلات تا ابد ایمن

از زلازل چو گنبد دوار

در دل سعدیست چراغ غمت

مشعله ای تا ابد افروخته

برسریر منصب دلشاد شاهی تا ابد

شاه با دلشاد باد آمین رب العالمین

ضرورتست که: بنیادهای نیک نهند

برای نام ابد مردمان نیک نهاد

گردون به لاجورد ابد بر کتابه اش

تحریر کرده « دام لک العز و البقا »

بر فرق خویش تاج حیوة ابد نهاد

آن کس که باز یافت به سر نیش خنجرش

هر کرا دادند مستی در ازل

تا ابد گو خیمه بر میخانه زن

زهی خجسته مقامی و جانفزا ملکی

که باد خطهٔ عالیش تا ابد آباد

عالمیان را بدو تا به قیامت امید

آدمیان را بدو تا به ابد افتخار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165