سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شد از خورشید پیدا کان یاقوت

روان در چشمه خورشید شد حوت

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

تا تو نانی به کف آریّ و به غفلت نخوری

مه سایه پرور شب خورشید مسکنش

شب سایه گستر مه خورشید منظرش

ابر دریا، آستین خورشید گردون آستان

اردشیر شیر دل نوشین روان روزگار

ظلمت خلاف نور بود، زان کشید ابر

شمشیر برق در رخ خورشید خاوری

زان روز که رخسار چو خورشید تو دیدم

چون سنبل هندوی تو خورشید پرستم

گردون برای خیمه خورشید فلکه ات

از کوه و ابر ساخته نازیر و سایه بان

موشح قطعه ای خورشید مطلع

در او بیتی خوش و پاک و مرصع

به شب مهراب رفت از پیش جمشید

شب مهتاب شد جویای خورشید

سمن پرورده جان از سایه بید

نداده برگ بیدش جای خورشید

تعداد ابیات منتشر شده : 510165