سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

طوبی نشنیدیم بدین سرو خرامی

خورشید ندیدیم بدین سلسله موئی

سلطان کبریای تو را روز عرض و بار

بالای گرد بالش خورشید متکا

اگر حمایت او ذره را دهد تمکین

فراز مسند خورشید، مستقر گیرد

مثال قطرهٔ باران ابر آذاری

که کرد هر صدفی را به لؤلؤی حامل

پادشاها صبوح دولت تو

متصل با صباح محشر باد

زیاده باد هزاران عطیه کبری

شمار عمر تو و هر عطیه ای صد و بیست

وگرنه راعی خلقست زهرمارش باد

که هر چه می خورد او جزیت مسلمانیست

فراق دوستانش باد و یاران

که ما را دور کرد از دوستداران

من در تو رسم به جهد هیهات

کز باد سبق برد عنانت

خورشید ذره وار اگر یافتی مجال

خود را به روزن تو درافکندی از هوا

تعداد ابیات منتشر شده : 510165