سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

موشح قطعه ای خورشید مطلع

در او بیتی خوش و پاک و مرصع

نثاری بر سرش ریزان ز بالا

ز اطباق فلک لولوی لالا

به ناگه خاتم یاقوت خورشید

فتاد اندر دم ماهی جمشید

به ز آن نبود که دیده دوزند آنجا

کآیینه براری کند با خورشید

شد از آوازشان در پرده ناهید

رسید آوازه ایشان به خورشید

باد پایان سخن را تو سواری سلمان

آفرین بر سخنت باد، که خوش می رانی

فلک آثار سم اسب تو در روز مصاف

همه بر دیده خورشید نویسد به غبار

آنکه بر شاهسوار فلک ار بانگ زند

که بدار ای فلک او را نبود باز مدار

گفتم از باد صبا بوی تو می یابم گفت

چون ترا باد بدستت برو می پیمای

جهان پناها در زحمتم ز دور فلک

تو داد بخشی و داد من از فلک بستان

تعداد ابیات منتشر شده : 510165