سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خورشید که شاه آسمان است

در عرصه حسن او پیاده

این است بهشت اگر شنیدی

کز دیدن آن جوان شود پیر

مهر از سر نامه برگرفتم

گفتی که سر گلابدان است

ور بانگ مؤذنی میاید

گویم که درای کاروان است

با آن همه دشمنی که کردی

بازآی که دوستی همان است

زنده کدام است بر هوشیار

آن که بمیرد به سر کوی یار

خار است به زیر پهلوانم

بی روی تو خوابگاه سنجاب

هر که از بهر تو نگفت سخن

سخنش در حقیقت است مجاز

ارزان شده است بوسهٔ تو

ارزان چه بود که رایگانست

خانه یار سنگدل این است

هر که سر می زند به دیوارش

تعداد ابیات منتشر شده : 510165