سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خموشی گزیدن به وقت جواب

خطادیده اند اهل صوب صواب

دلیلا من ذلیل و شرم سارم

به فضل و رحمتت امیدوارم

کاندر درجات فضل پیش است

عشق از همه علمها به مقدار

چون مکافات فضل نتوان کرد

عذر بیچارگان بباید خواست

نظر بعین طبیعت مکن که از خوبان

مراد اهل نظر اتصال روحانیست

اهل دل تا کنند پیوسته

طلب نیکوان شیرین کار

ناپسندیده ست پیش اهل رای

هر که بعد از عشق رایی می زند

بی معرفت مباش که در من یزید عشق

اهل نظر معامله با آشنا کنند

نرگس ار لاف زد از شیوه چشم تو مرنج

نروند اهل نظر از پی نابینایی

آلودگی خرقه خرابی جهان است

کو راهروی اهل دلی پاک سرشتی

تعداد ابیات منتشر شده : 505890