سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز آنسان که در آتش سقر اهل گناه

آرند به مار و کژدم از عجز پناه

همه آن باد که در بند رضای تو روند

اهل اسلام و تو در بند رضای معبود

یارب قبول کن به بزرگی و فضل خویش

کان را که رد کنی نبود هیچ ملتجا

جهان دانش و ابر سخا و کان کرم

سپهر حشمت و دریای فضل و کوه وقار

که من نه اهل سخن گفتنم درین معنی

نه مرد اسپ دوانیدم درین مضمار

ختام عمر خدایا به فضل و رحمت خویش

به خیر کن که همینست غایةامال

سحاب رحمت و دریای فضل و کان کرم

سپهر حشمت و کوه وقار و کهف امان

چنان رمند و دوند اهل بدعت از نظرش

که از مسیحا دجال و از عمر شیطان

در دریای کاندرو ز اهل کرم دیار نیست

ناگهان افتاده و درمانده ام پا بست تن

گفتی از اهل زمان نیست وفایی کس را

بنده را هست ولیکن چو تو فرمایی نیستتعداد ابیات منتشر شده : 407782