سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز مال و منصب دنیا جز این نمی ماند

میان اهل مروت که یاد باد فلان

زوال ظلمت ظلم است از ستاره بدیع

کمال دولت فضل است از زمانه بعید

از نیکوان عالم کس نیست همسر تو

بر انبیای دیگر فضل است مصطفا را

وفا و عهد مودت میان اهل ارادت

نه چون بقای شکوفه ست و عشقبازی بلبل

گر نباشد گل رخسار تو در باغ بهشت

اهل دلرا نکشد میل به جنات نعیم

نظر به چشم ارادت مکن به صورت دنیا

که التفات نکردند به روی اهل معانی

گر می برد ببندگی و می کشد ببند

آنست رای اهل مودت که رای اوست

جهان فضل و فتوت جمال دست وزارت

که زیر دست نشانده مقربان مکین را

چون مسلم نشدش ملک هنر چاره ندید

به گدایی به در اهل هنر بازآمد

آنجا که یار پرده عزت برافکند

عارف کمال بیند و اهل نظر جمال

تعداد ابیات منتشر شده : 502039