سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر مراد تو ای دوست بی مرادی ماست

مراد خویش دگرباره من نخواهم خواست

اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست

حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم

ز دوست هر که تو بینی مراد خود خواهد

مراد خاطر سعدی مراد خاطر اوست

گر برود جان ما در طلب وصل دوست

حیف نباشد که دوست دوست تر از جان ماست

آن را که مراد دوست باید

گو ترک مراد خویشتن گیر

مراد خاطر ما مشکل است و مشکل نیست

اگر مراد خداوندگار ما باشد

اگر مراد نصیحت کنان ما این است

که ترک دوست بگویم تصوریست محال

مرا رضای تو باید نه زندگانی خویش

اگر مراد تو قتلست وارهان ای دوست

و گر مراد تو اینست بی مرادی من

تفاوتی نکند چون مراد یار منست

چنانت دوست می دارم که وصلم دل نمی خواهد

کمال دوستی باشد مراد از دوست نگرفتن

تعداد ابیات منتشر شده : 510165