سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زنهار از این امید درازت که در دل است

هیهات از این خیال محالت که در سر است

چه لطف است این که فرمودی مگر سبق اللسان بودت

چه حرف است این که آوردی مگر سهوالقلم کردی

چه روی و موی و بناگوش و خط و خال است این

چه قد و قامت و رفتار و اعتدال است این

این چنین راهی است دور از پیش و از اسبان مرا

لاشه ای وامانده است آن نیز چون من لنگ و پیر

چه عادلی است که ز عدل او ممالک را

تنعمی است موفی سعادتی است سعید

خود گرفتم که نظر بر رخ خوبان کفر است

من از این بازنگردم که مرا این دین است

در وصف نیاید که چه شیرین دهن است آن

این است که دور از لب و دندان من است آن

این باد بهار بوستان است

یا بوی وصال دوستان است

این خود چه عبارت لطیف است

وین خود چه کفایت بیان است

زمزمهٔ شعر سیف نغمهٔ داودی است

نفخهٔ صور دل است صوت مزامیر او

تعداد ابیات منتشر شده : 510165