سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم

وز هر چه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم

خیال چشم تو در خواب می توان دیدن

خیال چشم تو دارم، ولی ندارم خواب

در آن خیال که کردند از وصالش هیچ

نیس نقش به غیر از خیال پیراهنش

تا خود خیال ابروی اوبست ماه نو

کج می نمود در نظر مردم این خیال

به جز خیال دهان تو نیست در دل تنگ

که کس مباد چو من در پی خیال محال

ثنای عزت حضرت نمی توانم گفت

که ره نمی برد آنجا قیاس و وهم و خیال

خیال خواب دارد، دیده من

مگر کز وصل او، بیند خیالی

از دماغ من سرگشته خیال دهنت

به جفای فلک و غصه دوران نرود

مرو به خواب که خوابت ز چشم برباید

گرت مشاهده خویش در خیال آید

خیال حوصله بحر می پزد هیهات

چه هاست در سر این قطره محال اندیشتعداد ابیات منتشر شده : 375406