سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم

وز هر چه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم

به جز خیال دهان تو نیست در دل تنگ

که کس مباد چو من در پی خیال محال

خیال خواب دارد، دیده من

مگر کز وصل او، بیند خیالی

از دماغ من سرگشته خیال دهنت

به جفای فلک و غصه دوران نرود

مرو به خواب که خوابت ز چشم برباید

گرت مشاهده خویش در خیال آید

خیال حوصله بحر می پزد هیهات

چه هاست در سر این قطره محال اندیش

جزای آن که نگفتیم شکر روز وصال

شب فراق نخفتیم لاجرم ز خیال

بیا که پردهٔ گلریز هفت خانه چشم

کشیده ایم به تحریر کارگاه خیال

به چشم کرده ام ابروی ماه سیمایی

خیال سبزخطی نقش بسته ام جایی

گرین خیال محقق شود به بیداری

که روی عزم همایون ازین طرف داری


 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی زعفران در کسایی مروزی
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی شهرت در بیدل دهلوی
 • جستجوی معنی در شاطر عباس صبوحی
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی ای برتر از وهم خیال در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 286665