سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بر آستان عبادت وقوف کن سعدی

که وهم منقطعست از سرادقات جلال

خیال یار ودیارم نشاند در کنجی

در آن میانه سبک شد یرم ز خواب گران

سعدی خیال بیهده بستی امید وصل

هجرت بکشت و وصل هنوزت مصور است

بی خیال او نبودم در قبا

بی وفای او نباشم در کفن

در اندیشه ببستم قلم وهم شکستم

که تو زیباتر از آنی که کنم وصف و بیانت

چو پیش خاطرم آید خیال صورت خوبت

ندانمت که چه گویم ز اختلاف معانی

مجال خواب نمی باشدم ز دست خیال

در سرای نشاید بر آشنایان بست

نشانی زان پری تا در خیال است

نیاید هرگز این دیوانه با هوش

چنان تصور معشوق در خیال من است

که دیگرم متصور نمی شود معقول

ندانم این شب قدر است یا ستاره روز

تویی برابر من یا خیال در نظرم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165