سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حاجت موری به علم غیب بداند

در بن چاهی به زیر صخره صما

دل آینه صورت غیب است ولیکن

شرط است که بر آینه زنگار نباشد

همیشه باد خصومت جهود و ترسا را

که مرگ هر دو طرف تهنیت بود ما را

ببین در آینه جام نقش بندی غیب

که کس به یاد ندارد چنین عجب زمنی

ای آشکار پیش دلت هرچه کردگار

دارد همی به پردهٔ غیب اندرون نهان

طرب سرای خیال من است پرده غیب

خزینه دار ضمیر من است روح امین

پارس را نعمتی از غیب فرستاد خدای

پارسایان را ظلی به سر آمد ممدود

زمزمه از ساکنان قدس دیدم در سلوک

لشگری از رهروان غیب دیدم در گذار

وقت آنست که داماد گل از حجلهٔ غیب

به در آید که درختان همه کردند نثار

از آن بترس که مکنون غیب می داند

گرش بلند بخوانی وگر نهفته یکیست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165