سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به جای خود بود ار سروناز برخیزد

زجای خویش و نشاند خویشتن

ز پرده خادمی بیرون فرستاد

به خلوتگاه خویش آوازشان داد

او وحدت خویش کرده اثبات

اندر دل او به محو آثار

دوستان آمدند تا لب گور

قدمی چند و باز پس گردید

کز بوستان دمید چو بر خد دلبران

برگ بنفشه برطرف سرو جویبار

مگو سعدی مراد خویش برداشت

اگر تو سنگدل من مهربانم

زین میان، گر نجات می خواهی

بپران خویش را چو طیاری

حاصل عمری نیافت ممسک دنیاپرست

لذت عیشی ندید زاهد پرهیزکار

دیوانه به حال خویش بگذار

کاین مستی ما نه از شراب است

وقتی امیر مملکت خویش بودمی

اکنون به اختیار و ارادت غلام دوست

تعداد ابیات منتشر شده : 508575