سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آخر مرا ببینی در پای خویش مرده

کاول ندیده بودم پایان این بلا را

صبر قفا خورد و به راهی گریخت

عقل بلا دید و به کنجی نشست

دلت ز دام بلا گرچه میرمید، ببین

که: هم به دانه نظر کرد و هم به دام افتاد

دل سعدی همه ز ایام بلا پرهیزد

سر زلف تو ندانم به چه یارا بگرفت

در رویت آن که تیغ نظر می کشد به جهل

مانند من به تیر بلا محکم اوفتد

مرد عشق ار ز پیش تیر بلا

روی درهم کشد مخوانش مرد

قدمی که برگرفتی به وفا و عهد یاران

اگر از بلا بترسی قدم مجاز باشد

کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست

در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

خداش در همه حال از بلا نگه دارد

مقام عیش میسر نمی شود بی رنج

بلی به حکم بلا بسته اند عهد الست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165