سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بنشینم و صبر پیش گیرم

دنبالهٔ کار خویش گیرم

برخاسته ام بدان کزین پس

«بنشینم و صبر پیش گیرم»

گل با وجود او چو گیاه است پیش گل

مه پیش روی او چو ستاره ست پیش ماه

امروز اگر نکوهش من کرد پیش تو

فردا نکوهش تو کند پیش دیگری

تر دامنیست پیش وفای تو سر سبرک

شوریده ایست پیش سخای تو شرمسار

طمع نکرد مرا پیش هرکسی رسوا

نبرد حرص مرا پیش هر خسی به سلام

پایه خورشید نیست پیش تو افروختن

یا قد و بالای سرو پیش تو افراختن

به پیش بحر سخای تو بحر جود محیط

چو پیش بحر محیطست لعمه های سراب

مردی که در مصاف، زره پیش بسته بود

تا پیش دشمنان ندهد پشت بر غزا

دست سوال پیش تو سایل چه آورد

چون هست پیش دست عطا تو بر سوال

تعداد ابیات منتشر شده : 510165