سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پیش تو به اتفاق مردن

خوشتر که پس از تو زندگانی

پیش عشاق لطف باشد قهر

نزد مشتاق فخر باشد عار

وین رمقی نیز که هست از وجود

پیش وجودت نتوان گفت هست

بوجهل را ز کعبه به دوزخ کشید جهل

پیش خرد نتیجهٔ جهلست کافری

بی ریاضت نرفت راهی پیش

ور کسی گفت، نشنوی، زنهار!

ای سرو بلند بوستانی

در پیش درخت قامتت پست

شمع فلک با هزار مشعل انجم

پیش وجودت چراغ بازنشسته ست

آینه ای پیش آفتاب نهادست

بر در آن خیمه یا شعاع جبینست

پیش قدمش به سر دویدم

در پای فتادمش که ای دوست

گفتم که نیاویزم با مار سر زلفت

بیچاره فروماندم پیش لب ضحاکت

تعداد ابیات منتشر شده : 501484