سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آن سرو که گویند به بالای تو ماند

هرگز قدمی پیش تو رفتن نتواند

نه شرط عشق بود با کمان ابروی دوست

که جان سپر نکنی پیش تیربارانش

چو پیراهن شوم آسوده خاطر

گرش همچون قبا گیرم در آغوش

سعدیا عشق نیامیزد و شهوت با هم

پیش تسبیح ملایک نرود دیو رجیم

سر فروتنی انداخت پیریم در پیش

پس از غرور جوانی و دست بالایی

ز رنج خاطر صاحبدلان نیندیشد

که پیش صاحب دیوان برند غوغایی

چو بت به کعبه نگونسار بر زمین افتد

به پیش قبله رویت بتان فرخاری

امید هست که روشن بود بر او شب گور

که شمعدان مکارم ز پیش بفرستاد

ای آشکار پیش دلت هرچه کردگار

دارد همی به پردهٔ غیب اندرون نهان

سرو را با جمله زیبایی که هست

پیش اندام تو هیچ اندام نیست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165