سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خاک پایش بوسه خواهم داد آبم گو ببر

آبروی مهربانان پیش معشوق آب جوست

رفیق و مهربان و خویش او بود

به رسم پیشکاران پیش او بود

چو پیش خسرو آمد ناز پرورد

حکایت های شیرین باز می کرد

دوم ساغر به پیش خسرو آورد

ملک بر یاد جانان نوش جان کرد

انتبه قبل السحر یا ذالمنام

نوبت عشرت بزن پیش آر جام

زین پیش برآمیختمی با همه مردم

تا یار بدیدم در اغیار ببستم

طریق عشقبازان است پیش دوست جانبازی

بیا ای جان اگر داری سر و برگ تماشایی

شکوفه پیش رو لشکر بهار آمد

که پیر به ز برای سپاه سالاری

گر دست دهد که آستینش گیرم

ورنه بروم بر آستانش میرم

ما بندگان حاجتمندیم و تو کریم

حاجت همیشه پیش کریمان بود روا

تعداد ابیات منتشر شده : 510120