سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پری رویی و مه پیکر سمن بویی و سیمین بر

عجب کز حسن رویت در جهان غوغا نمی باشد

از گل و ماه و پری در چشم من زیباتری

گل ز من دل برد یا مه یا پری نی روی تو

مانند تو آدمی در آفاق

ممکن نبود پری ندیدم

بیم دیوانگیست مردم را

ز آمدن رفتن پری وارش

ملک جمشید بر کف جام باده

پری و آدمی پیشش ستاده

امروز چنانی ای پری روی

کز ماه به حسن می بری گوی

دگربار از پری رویان جماش

نمی باید وفای عهد جستن

پری دانست که احوالش خرابست

سخن با وی کشیدن خط بر آبست

می اندر جام زر چون مشتری بود

درون شیشیه مانند پری بود

مبادا در جهان دلتنگ رویی

که رویت بیند و خرم نباشد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165