سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای که از من کار خود را چاره می جویی که چیست؟

این مجوی از من، که من خود عاجزم از کار خویش

مرد کاری، عیال حشر مشو

کار خود هم تو کار خویش شمار

تیغ تو گفت من ببرم بیخ دشمنان

اقرار کرد عقل که این کار کار اوست

کاری می کن که ننگ نبود

از کار جهان پر و تو بی کار

زیرا که از دمش فلک از روی پند گفت

کین کار نیست کار تو و چون تو صد هزار

صبر از وصال یار من برگشتن از دلدار من

گر چه نباشد کار من هم کار از آنم می رود

بنشینم و صبر پیش گیرم

دنبالهٔ کار خویش گیرم

آنکه خواجو ازو پریشانست

زلف آشفته کار عیاریست

اهل دل تا کنند پیوسته

طلب نیکوان شیرین کار

دین درختیست، در دلش بنشان

شرع تخمیست، در دماغش کار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165