سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خواب در عهد تو در چشم من آید هیهات

عاشقی کار سری نیست که بر بالین است

کار رقیب مسکین خود بیش ازین چه باشد

کز گله گرگ راند همچو سگ شبانان

غنچه گو تنگ دل از کار فروبسته مباش

کز دم صبح مدد یابی و انفاس نسیم

دریاب که زد کار جهانی همه بر هم

چشم تو و عذرش همه این است که مستم

چستی نمودم، ای جان، در کار عشق اول

سودی نداشت با تو چیستی و اوستادی

یارب از سعدی چه کار آید پسند حضرتت

یا توانایی بده یا ناتوانی در گذار

بخور ببخش که دنیا به هیچ کار نیاید

جز آنکه پیش فرستند روز بازپسین را

این مایه خواجگی ز جهان بس مرا، که باز

خود را به بندگی تو بر کار میکنم

عمل بیار که رخت سرای آخرتست

نه عود سوز به کار آیدت نه عنبرسای

طریق زهد نه راهست گرد هرزه مگرد

حدیث توبه نه کار است زان سخن بازآی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165