سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دی بوستان خرم و صحرای لاله زار

وز بانگ مرغ در چمن افتاده غلغلی

در آن زمان که وجودم شود عظام رمیم

ز خاک من شنوی بوی بوستان وداد

ما را سر باغ و بوستان نیست

هر جا که تویی تفرج آن جاست

چون عروس بوستان از چهره بگشاید نقاب

بلبل ار وصف گل سوری نگوید هرزه گوست

منال بلبل بیدل چو می شود حاصل

ترا بکام دل از بوستان عشق منال

کز بوستان دمید چو بر خد دلبران

برگ بنفشه برطرف سرو جویبار

بر طایران سدره نشین بانگ می زنند

در بوستان سرای تو مرغان خوش سرا

ای باد بوستان مگرت نافه در میان

وی مرغ آشنا مگرت نامه در پر است

نه باغ ماند و نه بستان که سرو قامت تو

برست و ولوله در باغ و بوستان انداخت

به لطف و خوی تو در بوستان موجودات

شکوفه ای نشکفت و شمامه ای ندمید

تعداد ابیات منتشر شده : 510165