سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یاد می داری که با من جنگ در سر داشتی

رای رای توست خواهی جنگ خواهی آشتی

سعدی افتاده ایست آزاده

کس نیاید به جنگ افتاده

زاهدان را گذاشتیم به جنگ

ما و جام شراب و نغمهٔ چنگ

چو جنگ آوری با کسی برستیز

که از وی گزیرت بود یا گریز

گرچه شاطر بود خروس به جنگ

چه زند پیش باز رویین چنگ

به روزگار سلامت سلاح جنگ بساز

وگرنه سیل چو بگرفت، سد نشاید بست

که شاها کسی جنگ گیلان نکرد

که آن جایگه نیست جای نبرد

گور اگر با پلنگ جوید جنگ

گور خود را بدست خویش کند

سر خصمت به گرز کوفته باد

بی روان اوفتاده در صف جنگ

ای زاهد خرقه پوش تا کی

با عاشق خسته دل کنی جنگ

تعداد ابیات منتشر شده : 509565