سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دیار مشرق و مغرب مگیر و جنگ مجوی

دلی به دست کن و زنگ خاطری بزدای

در صف جنگ آنزمان افکند از گرد راه

تیغ جهانگیر شاه زلزله بر کوهسار

رای رای توست خواهی جنگ و خواهی آشتی

ما قلم در سر کشیدیم اختیار خویش را

به خشم رفتهٔ ما را که می برد پیغام

بیا که ما سپر انداختیم اگر جنگ است

سست پیمانا چرا کردی خلاف عقل و رای

صلح با دشمن اگر با دوستانت جنگ نیست

یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است

ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری

ای رقیب این همه سودا مکن و جنگ مجوی

برکنم دیده که من دیده از او برنکنم

گر پس از جنگ آشتی جویی، نگیری در کنار

تا هم آن دم نیز بی جنگی نباشد آشتی

جنگ نمی کنم اگر دست به تیغ می برد

بلکه به خون مطالبت هم نکنم قیامتش

ما سپر انداختیم با تو که در جنگ دوست

زخم توان خورد و تیغ بر نتوان آختن

 • جستجوی دل پاک در همه ی آثار
 • جستجوی طغیان نفس در همه ی آثار
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی شهید در همه ی آثار
 • جستجوی ایران در همه ی آثار
 • جستجوی تمامش کنید در همه ی آثار
 • جستجوی معنی در خواجوی کرمانی
 • جستجوی معنی شعر مرغ سحر در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505755