سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تو را که حسن خداداده هست و حجله بخت

چه حاجت است که مشاطه ات بیاراید

عرض حاجت در حریم حضرتت محتاج نیست

راز کس مخفی نماند با فروغ رای تو

نوک مژگانم به سرخی بر بیاض روی زرد

قصه دل می نویسد حاجت گفتار نیست

پری گر چه ز جنس آدمی نیست

ولی او نیز دور از مردمی نیست

هنر نمودن اگر نیز هست لایق نیست

که خود عبیر بگوید چه حاجت عطار

بردم هزار قصه حاجت به نزد یار

القصه شد روان و حاجت روا نکرد

نیست جز کلک سیه روی مرا همسخنی

نیست جز آه جگر سوز مرا همنفسی

میان ما و شما حاجت رسالت نیست

چو انقطاع نباشد چه احتیاج رسول

شمعی به پیش روی تو گفتم که برکنم

حاجت به شمع نیست که مهتاب خوشترست

نه خود اندر زمین نظیر تو نیست

که قمر چون رخ منیر تو نیست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165