سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بیار می که به فتوی حافظ از دل پاک

غبار زرق به فیض قدح فروشویم

به شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند

سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی

دانی مراد حافظ از این درد و غصه چیست

از تو کرشمه ای و ز خسرو عنایتی

پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشک

ور نه این سیل دمادم ببرد بنیادم

بگیرم آن سر زلف و به دست خواجه دهم

که سوخت حافظ بی دل ز مکر و دستانش

مده به خاطر نازک ملالت از من زود

که حافظ تو خود این لحظه گفت بسم الله

چو نقطه گفتمش اندر میان دایره آی

به خنده گفت که ای حافظ این چه پرگاری

حافظ به زیر خرقه قدح تا به کی کشی

در بزم خواجه پرده ز کارت برافکنم

گر به هر موی سری بر تن حافظ باشد

همچو زلفت همه را در قدمت اندازم

نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است

که داغدار ازل همچو لاله خودروست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165