سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند

فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست

غزل سرایی ناهید صرفه ای نبرد

در آن مقام که حافظ برآورد آواز

من از بازوی خود دارم بسی شکر

که زور مردم آزاری ندارم

جواب دادم و گفتم بدار معذورم

که این طریقه نه خودکامیست و خودرایی

بعد از اینم چه غم از تیر کج انداز حسود

چون به محبوب کمان ابروی خود پیوستم

تو را ز کنگره عرش می زنند صفیر

ندانمت که در این دامگه چه افتادست

حافظ مدار امید فرج از مدار چرخ

دارد هزار عیب و ندارد تفضلی

شهباز دست پادشهم این چه حالت است

کز یاد برده اند هوای نشیمنم

هر چند که هجران ثمر وصل برآرد

دهقان جهان کاش که این تخم نکشتی

من از ورع می و مطرب ندیدمی زین پیش

هوای مغبچگانم در این و آن انداخت

تعداد ابیات منتشر شده : 510165