سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

این خط شریف از آن بنان است

وین نقل حدیث از آن دهان است

آن عرق است از بدنت یا گلاب

آن نفس است از دهنت یا عبیر

به زیر هر شکنش عنبر است خرواری

که باربند عبیر است زلف چون رسنش

نه بر بقای حریرم مذهب است طراز

نه بر کمیت روانم مغرق است لگام

شوق را بر صبر قوت غالب است

عقل را با عشق دعوی باطل است

مجنون عشق را دگر امروز حالت است

کاسلام دین لیلی و دیگر ضلالت است

زوال ظلمت ظلم است از ستاره بدیع

کمال دولت فضل است از زمانه بعید

طرب سرای خیال من است پرده غیب

خزینه دار ضمیر من است روح امین

گلی چو روی تو گر ممکن است در آفاق

نه ممکن است چو سعدی هزاردستانش

از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است

پیغام آشنا نفس روح پرور است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165