سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چگونه وصف جمالش کنم که حیران را

مجال نطق نباشد که بازگوید چون

ای چشم خرد حیران در منظر مطبوعت

وی دست نظر کوتاه از دامن ادراکت

نه فراموشیم از ذکر تو خاموش نشاند

که در اندیشه اوصاف تو حیران بودم

منطق سعدی شنید حاسد و حیران بماند

چاره او خامشیست یا سخن آموختن

آن چنان وهم در تو حیران است

که نمی داندت نشان گفتن

حدیث حسن خویش از دیگری پرس

که سعدی در تو حیران است و مدهوش

قدح چون دور ما باشد به هشیاران مجلس ده

مرا بگذار تا حیران بماند چشم در ساقی

طوطی لفظ شکر خای تو بر خوان سخن

پر طاوس ملایک را مگس را ن حیران

آن که من در قلم قدرت او حیرانم

هیچ مخلوق ندانم که در او حیران نیست

طعنه بر حیرت سعدی نه به انصاف زدی

کس چنین روی نبیند که نه حیران ماند

تعداد ابیات منتشر شده : 507645