سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شد از خورشید پیدا کان یاقوت

روان در چشمه خورشید شد حوت

مه سایه پرور شب خورشید مسکنش

شب سایه گستر مه خورشید منظرش

زان روز که رخسار چو خورشید تو دیدم

چون سنبل هندوی تو خورشید پرستم

موشح قطعه ای خورشید مطلع

در او بیتی خوش و پاک و مرصع

به شب مهراب رفت از پیش جمشید

شب مهتاب شد جویای خورشید

شد از آوازشان در پرده ناهید

رسید آوازه ایشان به خورشید

سمن پرورده جان از سایه بید

نداده برگ بیدش جای خورشید

به ناگه خاتم یاقوت خورشید

فتاد اندر دم ماهی جمشید

به ز آن نبود که دیده دوزند آنجا

کآیینه براری کند با خورشید

یکی سیراب شد از عین خورشید

یکی سرمست گشت از جام جمشید

تعداد ابیات منتشر شده : 510165