سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

صنم شهناز را چون دید بنواخت

شکر خورشید را چون دید بگداخت

چو مهرابش در آن شب دید بشناخت

که خورشید است سر در پایش انداخت

به شب می راند مرکب گرم خورشید

بیامد تا به لشکرگاه جمشید

چو شد خورشید با آن مه مقابل

ملک را برزد این مطلع سر از دل

دو عالم ذره است و مهر خورشید

دلست انگشتری و عشق جمشید

ز شادی بر فلک رقصیده ناهید

که هست امشب وصال ماه و خورشید

خوش خندان و عنبر بوی جمشید

برون آمد چو صبح از مهد خورشید

چو خورشید آن دو گل رخسار را دید

بر آمد سرخ و خوش چون گل بخندید

از شکنج زلف و مهر طلعتت

تاب بر خورشید و در خورشید تاب

بلالش خازن فردوس جاوید

هلالش حاجب خورشید پیوست

تعداد ابیات منتشر شده : 509640