سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پیش عشاق لطف باشد قهر

نزد مشتاق فخر باشد عار

خدا از لطف محضش آفریده

به نام ایزد زهی لطف خدائی

لطف خداست جوهر ذات مبارکش

این کار هم به لطف خداوند واگذار

بنده ام گر به لطف می خوانی

حاکمی گر به قهر می رانی

ناامید از در لطف تو کجا شاید رفت؟

تاب قهر تو نیاریم خدایا زنهار

به لطف اگر بخرامد هزار دل ببرد

به قهر اگر بستیزد هزار تن بکشد

از آب لطف او متبسم شود ریاض

وز باد قهر او متزلزل شود جبال

وی بوستان لطف تو بی وصمت ذبول

وی آفتاب لطف تو بی نسبت زوال

گرش به قهر برانی به لطف بازآید

که زر همان بود ار چند بار بگدازی

گاهی سموم قهر تو، همدست با خزان

گاهی نسیم لطف تو، همراه با صبا

تعداد ابیات منتشر شده : 510165