سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

وگر عنایت و توفیق حق نگیرد دست

به دست سعی تو بادست تا نپیمایی

باشد که به دست خویش خونم ریزی

تا جان بدهم دامن مقصود به دست

دعوی درست نیست گر از دست نازنین

چون شربت شکر نخوری زهر ناب را

ساقیا نوبت آنست که از دست خودم

بدهی جامی و از دست خودم بستانی

فردا که هرکسی به شفیعی زنند دست

ماییم و دست و دامن معصوم مرتضی

دل من برده ای ز دست مده

چه شود گر دلی به دست آری

جهان فضل و فتوت جمال دست وزارت

که زیر دست نشانده مقربان مکین را

ندانمت که به دست که اوفتادی باز؟

عجب که دست نبوسند کش تو شاهینی!

دست سوال پیش تو سایل چه آورد

چون هست پیش دست عطا تو بر سوال

مالم به دست نیست، که درپای او کنم

زان زیر دست دشمنم و پایمال دوست

تعداد ابیات منتشر شده : 501514