سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

غرض کرشمه حسن است ور نه حاجت نیست

جمال دولت محمود را به زلف ایاز

اعظم جلال دولت و دین آنکه رفعتش

دارد همیشه توسن ایام زیر ران

خدایگان صدور زمان و کهف امان

پناه ملت اسلام شمس دولت و دین

باش تا دست دهد دولت ایام وصال

بوی پیراهنش از مصر به کنعان آید

به اقبال آمد این دولت به پایان

الهی عاقبت محمود گردان

جوان چو دولت سلطان روان چو فرمانش

جهنده همچو اعادی رسیده همچو قضاست

منصب سکان دولت گوی خوبی می زند

آن سر صاحب سعادت کوکه گردد کوی دوست

دیدار او به خواب خیال است دیده را

کاری است اینکه دولت بیدار می کند

پناه زمره اسلام تاج دولت و دین

زهی خرد ز وجود تو کسب کرده کمال

مرا به فضل الهی و دولت شاهی

گذشت مدت سی سال روزگار بکام

تعداد ابیات منتشر شده : 504842