سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سایه لطف الهی دوندی سلطان که هست

آفتاب دولت و دین قهرمان ماء و طین

گر دست دهد دولت آنم که سر خویش

در پای سمند تو کنم نعل بهایی

دولت طفلت که هست او حامی گردون پیر

بر سریر سروری پیوسته بادا پایدار

این هنوز اول آزار جهان افروزست

باش تا خیمه زند دولت نیسان و ایار

اجل و اعظم آفاق شمس دولت و دین

که برد گوی نکو نامی از ملوک و صدور

سپهر منصب و تمکین علاء دولت و دین

سحاب رأفت و باران رحمت وابل

همیشه دولت و بختت رفیق باد و قرین

مراد و مطلب دنیا و آخرت حاصل

بس اعتماد مکن بر دوام دولت و عمر

که دولتی دگرت در پی است جاویدان

ملاذ اهل دل امروز خاندان شماست

که باد تا به قیامت به دولت آبادان

چو ذره گر چه حقیرم ببین به دولت عشق

که در هوای رخت چون به مهر پیوستمتعداد ابیات منتشر شده : 367935