سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بداد جان و بجان در نیافت، وصل تو سلمان

که این معامله، موقوف دولت است و هدایت

ازین پس کرده ام نیت، که خاک درگهت باشم

همه همت برین دارم، گرم دولت، برآن دارد

به فر دولت تو همتی است سلمان را

که نور خواستنش ز آفتاب عار می آید

خورشید دولت رای او صبح ظفر سیمای او

دایم به خاک وپای او ، روح ملایک را قسم

مرا نه دولت وصل و نه احتمال فراق

نه پای رفتن از این ناحیت نه جای مقام

سایه لطف الهی دوندی سلطان که هست

آفتاب دولت و دین قهرمان ماء و طین

گر دست دهد دولت آنم که سر خویش

در پای سمند تو کنم نعل بهایی

دولت طفلت که هست او حامی گردون پیر

بر سریر سروری پیوسته بادا پایدار

این هنوز اول آزار جهان افروزست

باش تا خیمه زند دولت نیسان و ایار

اجل و اعظم آفاق شمس دولت و دین

که برد گوی نکو نامی از ملوک و صدورتعداد ابیات منتشر شده : 373712