سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به سمع خواجه رسانید اگر مجال بود

همین قدر که دعاگوی دولت اویم

غبار راه طلب کیمیای بهروزیست

غلام دولت آن خاک عنبرین بویم

عصمت نهفته رخ به سراپرده ات مقیم

دولت گشاده رخت بقا زیر کندلان

دوام دولت و آرام مملکت خواهی

ثبوت راحت و امن و مزید رفعت و جاه

صدر عالی، کمال دولت و دین

ای به تو کشور کرم، آباد

سخن بلند کنم تا بر آسمان گویند

دعای دولت او را فرشتگان آمین

نسیم صبح دولت چون بر آید

ز روی آرزو برقع گشاید

شب سعادت ارباب دولت است مگر

که روشنی سحر در مبادیش پیداست؟

چو جامی چند می در داد ساقی

ملک را گفت: «دولت باد باقی

سر مراز سعادت به دولت عشقت

جز آستان درت هیچ در نمی باید

تعداد ابیات منتشر شده : 510165