سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دولت جاوید یافت هر که نکونام زیست

کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را

چنانکه صاحب عادل علاء دولت و دین

به دست فتح و ظفر گوی دولت از میدان

کلاه دولت و صولت به زور بازو نیست

به هفت ساله دهد بخت و دولت از هفتاد

بیخی نشان که دولت باقیت بردهد

کاین باغ عمر گاه بهارست و گه خزان

پادشاها صبوح دولت تو

متصل با صباح محشر باد

گر کیمیای دولت جاویدت آرزوست

بشناس قدر خویش که گوگرد احمری

ماه اگر بی تو برآید به دو نیمش بزنند

دولت احمدی و معجزه سبحانی

هزار دولت سلطانی و خداوندی

غلام بندگی و گردن از گنه آزاد

امید بسته برآمد صباح خیر دمید

به دور دولت سلجوقشاه سلغرشاه

تاج دولت خدای می بخشد

هر که را این مقام و رتبت هستتعداد ابیات منتشر شده : 373712