سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دولت جاوید یافت هر که نکونام زیست

کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را

کلاه دولت و صولت به زور بازو نیست

به هفت ساله دهد بخت و دولت از هفتاد

بیخی نشان که دولت باقیت بردهد

کاین باغ عمر گاه بهارست و گه خزان

پادشاها صبوح دولت تو

متصل با صباح محشر باد

گر کیمیای دولت جاویدت آرزوست

بشناس قدر خویش که گوگرد احمری

ماه اگر بی تو برآید به دو نیمش بزنند

دولت احمدی و معجزه سبحانی

هزار دولت سلطانی و خداوندی

غلام بندگی و گردن از گنه آزاد

امید بسته برآمد صباح خیر دمید

به دور دولت سلجوقشاه سلغرشاه

به تیغ هجر بکشتی مرا و برگشتی

بیا و زنده جاوید کن دگربارم

از دولت وصالش حاصل نشد مرادی

وز محنت فراقش بر دل بماند باری


 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630