سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همچو چنگ ار به کناری ندهی کام دلم

از لب خویش چو نی یک نفسی بنوازم

دلم به غمزه جادو ربود و دوری کرد

کنون بماندم بی او چو نقش دیواری

دلم گرفت ز سالوس و طبل زیر گلیم

به آن که بر در میخانه برکشم علمی

چنان مشتاقم ای دلبر به دیدارت که از دوری

برآید از دلم آهی بسوزد هفت دریا را

زمان هوی و هوس در گذشت

هوا بر دلم سرد و می تلخ گشت

شنیدمت که نظر می کنی به حال ضعیفان

تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت

دربست با دلم دهن تنگ او به هیچ

او این چنین مضایقه بسیار می کند

چند گویی که دلم رفت به خوبان سلمان!

دیده بر دوز و دل از دست مده تا نرود

بر دلم صحبت آن کس که ندارد ذوقی

گر همه جان عزیز است، گران می آید

دلم به پیش تو می خواست جان فرستادن

ولی کبوتر جان را نبود قوت بال

تعداد ابیات منتشر شده : 507630