سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

منت خاک درت بر بصری نیست که نیست

در هیچ حلقه نیست که یادت نمی رود

در هیچ بقعه نیست که تخمی نکشته ای

ای ساربان آهسته رو کآرام جانم می رود

وآن دل که با خود داشتم با دلستانم می رود

هیچکس نیست که منظور مرا ناظر نیست

گر چه بر منظرش ادارک نظر قادر نیست

کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست

در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز

ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست

روز وصلم قرار دیدن نیست

شب هجرانم آرمیدن نیست

همدمی نیست، تا بگویم راز

محرمی نیست، تا بنالم زار

روزنی نیست، چون بتابد نور؟

روغنی نیست، چون درافتد نار؟

خوشتر از دوران عشق ایام نیست

بامداد عاشقان را شام نیست

تعداد ابیات منتشر شده : 508620