سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مرو از برم برگ دوریم نیست

ز تو احتمال صبوریم نیست

سروبالایی به صحرا می رود

رفتنش بین تا چه زیبا می رود

ز بانگ رود و آوای سرودم

دگر جای نصیحت نیست در گوش

ز درگه کرمت روی ناامیدی نیست

کجا رود مگس از کارگاه حلوایی

گهی بود بر پشت ماهیش جای

گهی سود بر تارک ماه پای

گهی داشتی جام می شاه را

گهی بر مغنی زدی راه را

گهی با شیر در پیکار رفتن

گهی با اژدها در غار رفتن

اگر دودی رود بی آتشی نیست

و گر خونی بیاید کشته ای هست

نمی دانم دهانت هست یا نیست

نمی دانم میانت نیست یا هست

هر کو شراب عشق نخورده ست و درد درد

آنست کز حیات جهانش نصیب نیست

تعداد ابیات منتشر شده : 508560