سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چون مسلم نشدش ملک هنر چاره ندید

به گدایی به در اهل هنر بازآمد

چیست این نامه و فغان در شهر؟

چیست این شور و فتنه در بازار؟

عمر باقی بر صاحب نظران دانی چیست

آنچه از بادهٔ دوشینه بماند باقی

داروی مشتاق چیست زهر ز دست نگار

مرهم عشاق چیست زخم ز بازوی دوست

زبان ناطقه در وصف شوق نالان است

چه جای کلک بریده زبان بیهده گوست

هنر بیار و زبان آوری مکن سعدی

چه حاجت است بگوید شکر که شیرینم

منظور خردمند من آن ماه که او را

با حسن ادب شیوه صاحب نظری بود

دل است غنچه به یکباره و سوسن است زبان

بسی است ره زبان آوری به دلداری

پند سعدی که کلید در گنج سعد است

نتواند که به جای آورد الا مسعود

وانکس که بر در تو نگردد کلید دار

در تخته بند بسته بود چون کلید دان

تعداد ابیات منتشر شده : 510165