سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

درین حدیقه که بلبل زبان نطق ندارد

تو شوخ دیده مگس بین که برگرفت طنین را

چو حصر منقبتت در قلم نمی آید

چگونه وصف تو گوید زبان مدحت خوان

هزار دستان بر گل سخن سرای چو سعدی

دعای صاحب عادل علاء دولت ودین را

دهان خصم و زبان حسود نتوان بست

رضای دوست بدست آر و دیگران بگذار

اگر نه گنج عطای تو دستگیر شود

همه بسیط زمین رو نهد به ویرانی

سخن به ذکر تو آراستن مراد آنست

که پیش اهل هنر منصبی بود ما را

به خاطرم غزلی سوزناک می گذرد

زبانه می زند از تنگنای دل به زبان

هزار سلطنت دلبری بدان نرسد

که در دلی به هنر خویش را بگنجانی

ز بس که اهل هنر را بزرگ کرد و نواخت

بسی نماند که هر ناقصی شود کامل

«لا» و «هو» چیست چیست، میدانی؟

در شهادت که می کنی تکرار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165