سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

منت خاک درت بر بصری نیست که نیست

تو بی من توانی به هر حال زیست

مرا نیست ازین دستگه چاره نیست

هیچکس نیست که منظور مرا ناظر نیست

گر چه بر منظرش ادارک نظر قادر نیست

کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست

در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز

ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست

روز وصلم قرار دیدن نیست

شب هجرانم آرمیدن نیست

همدمی نیست، تا بگویم راز

محرمی نیست، تا بنالم زار

روزنی نیست، چون بتابد نور؟

روغنی نیست، چون درافتد نار؟

خوشتر از دوران عشق ایام نیست

بامداد عاشقان را شام نیست

مرو از برم برگ دوریم نیست

ز تو احتمال صبوریم نیست

 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی آهن در حافظ
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی گنج در همه ی آثار
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • جستجوی یک دل استعداد عشق دارد در خواجوی کرمانی
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی تن در همه ی آثار
 • جستجوی طلب در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 500884