سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

منت خاک درت بر بصری نیست که نیست

تو بی من توانی به هر حال زیست

مرا نیست ازین دستگه چاره نیست

کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست

در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز

ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست

خوشتر از دوران عشق ایام نیست

بامداد عاشقان را شام نیست

مرو از برم برگ دوریم نیست

ز تو احتمال صبوریم نیست

برین زندگی هیچ بنیاد نیست

جز از پاره ای خاک بر باد نیست

بنال سعدی اگر چاره وصالت نیست

که نیست چاره بیچارگان به جز زاری

مگیر چشم عنایت ز حال حافظ باز

وگرنه حال بگویم به آصف ثانی

حاصلی، زین دور غم فرجام، نیست

در جهان دوری، چو دور جام نیستتعداد ابیات منتشر شده : 380525