سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بیمار فراق به نباشد

تا بو نکند به زنخدان

فراق افتد میان دوستداران

زیان و سود باشد در تجارت

شورش بلبلان سحر باشد

خفته از صبح بی خبر باشد

دردمند فراق سر ننهد

مگر آن شب که گور بالینست

کیستند این مجاهزان زمین؟

کرکسی چند، گرد مرداری

فراق دوستانش باد و یاران

که ما را دور کرد از دوستداران

سوز دل یعقوب ستمدیده ز من پرس

کاندوه دل سوختگان سوخته داند

چند خواهی روی پنهان داشتن

پرده می پوشی و بر ما می دری

از چشم دلم نمی شود دور

هر چند ز چشم سرنهانست

خسروا این امیر کرمان چند

کفن خود چو کرم پیله تند

تعداد ابیات منتشر شده : 510165