سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

با خداوندگاری افتادم

کش سر بنده پروریدن نیست

گفتم ای بوستان روحانی

دیدن میوه چون گزیدن نیست

گفت سعدی خیال خیره مبند

سیب سیمین برای چیدن نیست

پیش رویت قمر نمی تابد

خور ز حکم تو سر نمی تابد

لایق خدمت تو نیست بساط

روی باید در این قدم گسترد

میان عارفان صاحب نظر نیست

که خاطر پیش منظوری ندارد

بر من دل انجمن بسوزد

گر درد فراق یار گویم

چون انس گرفت و مهر پیوست

بازش به فراق مبتلا کن

همچنان پیر نیست مادر دهر

که بیاورد چون تو فرزندی

با تترت حاجت شمشیر نیست

حمله همی آری و دل می بری

تعداد ابیات منتشر شده : 510120