سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز من نامه ای خواست اندر فراق

که آن نامه باشد سراسر فراق

پایان فراق ناپدیدار

و امید نمی رسد به پایان

دیده شاید که بی تو برنکند

تا نبیند فراق دیدارت

دردمند فراق سر ننهد

مگر آن شب که گور بالینست

بیمار فراق به نباشد

تا بو نکند به زنخدان

فراق افتد میان دوستداران

زیان و سود باشد در تجارت

چون انس گرفت و مهر پیوست

بازش به فراق مبتلا کن

شاها فراق حضرت هوشنگی شما

یکبارگی ربود ز ماه صبر و هوش و هنگ

جهل باشد فراق صحبت دوست

به تماشای لاله و سمنی

به خاک پای تو کاب حیات از آن بچکد

اگر مسوده شعر من بیفشاری

تعداد ابیات منتشر شده : 510165