سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

و گر شمشیر برگیری سپر پیشت بیندازم

که بی شمشیر خود کشتی به ساعدهای سیمینم

باور مکن که من دست از دامنت بدارم

شمشیر نگسلاند پیوند مهربانان

گر تو از من عنان بگردانی

من به شمشیر برنگردانم

سیه دل برآهخت شمشیر تیز

ندانست بیچاره راه گریز

چون دلارام می زند شمشیر

سر ببازیم و رخ نگردانیم

با تترت حاجت شمشیر نیست

حمله همی آری و دل می بری

شمشیر کشیدست نظر بر سر مردم

چون پای بدارم که ز دستم سپر افتاد

مپرس کشته شمشیر عشق را چونی

چنان که هر که ببیند بر او ببخشاید

بیاض ساعد سیمین مپوش در صف جنگ

که بی تکلف شمشیر لشکری بزنی

شمشیر قوی نیاید از بازوی سست

یعنی ز دل شکسته تدبیر درست

تعداد ابیات منتشر شده : 508170