سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز تنگ شکر مصری برون نیاورند

به لطف شکر تنگ تو در شکر خایی

به بوسه ز قندش شکر ریز کرد

سراپای او شکر آمیز کرد

لب شکر نوازش کرد نی را

شکر لب نیز خوش بنواخت وی را

ز شور شکر شعرم نوای عشق زنند

به بوستان سخن طوطیان شکر خای

مرا شکر منه و گل مریز در مجلس

میان خسرو و شیرین شکر کجا گنجد

گر چه طوطی ز شکر نیک بتنگ آمده بود

دگر از آرزوی تنگ شکر باز آمد

اگر چه عیش جهان است چو شکر شیرین

و لیک زهر هلاهل سررشته در شکر است

دهان چون پسته و پسته پر از قند

لبان چون شکر و شکر سخن گو

شکر حکایتی ز دو لعل شکر وشش

عنبر شمامه ئی ز دو زلف معنبرش

شکر به شکر نهم در دهان مژده دهان

اگر تو باز برآری حدیث من به دهان

تعداد ابیات منتشر شده : 510165