سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نسیم باد صبا بوی یار من دارد

چو باد خواهم از این پس به بوی او پیمود

در آرزوی خاک در یار سوختیم

یاد آور ای صبا که نکردی حمایتی

ز دلبرم که رساند نوازش قلمی

کجاست پیک صبا گر همی کند کرمی

کنون که شاهد گل را به جلوه گاه چمن

به جز نسیم صبا نیست همدم جانی

گل ز بلبل، روی می پوشد هنوز

ای صبا! برخیز و بردار این حجاب

ای پیک صبا مصر وصالم بکف آمد

از جای بجنب آخر و برخیز بشیرا

اگر چراغ بمیرد صبا چه غم دارد

و گر بریزد کتان چه غم خورد مهتاب

صبا تا پرده نگشاید، زروی غنچه، ننشیند

اگر گل می درد جامه و گر بلبل فغان دارد

صبا در مگذر از خاک در او

که کار ما ازین در می گشاید

صبا شراب صفا ریخت در پیاله گل

به یک پیاله مل گشت روی گل ناری


 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی شرمنده در قاآنی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی نوشته در جامی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • جستجوی آه خاقانی در خاقانی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 365511