سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گل ز بلبل، روی می پوشد هنوز

ای صبا! برخیز و بردار این حجاب

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را

ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم

سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت

خود را بکش ای بلبل از این رشک که گل را

با باد صبا وقت سحر جلوه گری بود

بسیار سالها به سر خاک ما رود

کاین آب چشمه آید و باد صبا رود

صبا به مقدم گل راح روح بخشد باز

کجاست بلبل خوشگوی؟ گو برآر آواز!

ز دوستان تو آموخت در طریقت مهر

سپیده دم که صبا چاک زد شعار سیاه

ای صبا بر ساقی بزم اتابک عرضه دار

تا از آن جام زرافشان جرعه ای بخشد به من

ز لطف خاک صبا گشت بر هوا غالب

چنان که می چکدش از حیا عرق ز جبین

از بهر خدا زلف مپیرای که ما را

شب نیست که صد عربده با باد صبا نیست


 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288267