سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر نسیم صبا گردی از درت یابد

بسی که مشک ختن را دهد جگر خواری

گاهی سموم قهر تو، همدست با خزان

گاهی نسیم لطف تو، همراه با صبا

در ساحت تو مروخه جنبان بود، شمال

در مجلس تو مجمره گردان بود، صبا

گر از شمامه خلقت صبا اثر یابد

شود بنفشه محزون چو گل از آن هم شاد

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را

ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم

سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت

خود را بکش ای بلبل از این رشک که گل را

با باد صبا وقت سحر جلوه گری بود

بسیار سالها به سر خاک ما رود

کاین آب چشمه آید و باد صبا رود

صبا به مقدم گل راح روح بخشد باز

کجاست بلبل خوشگوی؟ گو برآر آواز!

ز دوستان تو آموخت در طریقت مهر

سپیده دم که صبا چاک زد شعار سیاه


 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • جستجوی مدح حضرت علی در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی عشق در عطار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 361602